Allmän Information

 • Samfällighetsförening

  Samfällighetens ansvar

  Stämma

  Motioner

  Ekonomi

  Ägarförhållande

  Gårdsvärd

  Städdagar

  Trafik

  Hushållssopor, grovsopor

  Trädpolicy (uppdaterad 2023)

  Buskar och träd utanför tomtgräns

  Hundar och katter

  Tips och råd vid reparation och underhåll av husen

  Så här slår du till och från strömmen

  Stadgar (2023)

  Anläggningsbeslut

  Personuppgiftspolicy

  Samfällighetsförening
  Samtliga ägare av fastigheter med adress Sommarbo och Mjölnartäppan är medlemmar i Tallkobbens samfällighet. Medlemskap i samfälligheten är oupplösligt förenat med ägandeskapet av fastighet inom samfälligheten. Fastighetsägare kan inte lämna samfälligheten om inte fastigheten säljs. Köpare av fastighet inom området blir automatiskt medlem i samfälligheten.

  • Föreningen består av 228 fastigheter.
  • Fastigheterna är fördelade på tio gårdar, varav fem är bilfria.
  • Husen består av radhus, parhus och fristående hus (så kallade grändhus).
  • Gatorna heter Mjölnartäppan och Sommarbo.
  • Föreningen har två undercentraler som tar emot vatten och fjärrvärme från Haninge kommun resp. Vattenfall och fördelar det vidare till fastigheterna inom området. En undercentral finns på Mjölnartäppan och en undercentral finns på Sommarbo. I undercentralen på Sommarbo finns föreningens kontor.
  • Garagelängorna som ligger på Mjölnartäppan och på Sommarbo tillhör de fastigheter som ligger på de bilfria gårdarna. Kostnader rörande garagelängorna står dessa fastigheter för.
  • Ordinarie stämma hålls varje år i mars månad.

  Bilaga 1 och 2 ( kartsidan) visar hela Tallkobbens markområde. Marken utanför tomterna ingår i gemensamhetsanläggningen. I anläggningen ingår även gatan Sommarbo, gångvägar, parkeringsplatser, planteringar, asfalterad bollplan (vid Lerstensvägen mellan Sommarbo och Mjölnartäppan), gatubelysning, kabel-TV-nät, vatten- och avloppsledningar, värmekulvert etc.

  All mark inom anläggningen utöver den egna och andras tomter är upplåten till samfälligheten. Den samfällda marken är gemensam och ska kunna nyttjas av alla. En förutsättning för detta är att den är tillgänglig för alla och inte spärras av med häckar, staket, jordvallar etc. Sådant förfarande kan jämställas med egenmäktigt förfarande.

  Samfällighetens ansvar
  Den löpande förvaltningen av anläggningen sköts av samfällighetens styrelse. Förvaltningen ska ske inom ramen för fastställd ekonomisk plan. Förvaltningen omfattar bl.a. ansvar för fjärrvärme, vatten och avlopp, områdesskötsel (som t ex snöröjning, sopning, slamsugning av brunnar, asfaltering, underhåll av gatubelysning) och kabel-TV-anläggningen. I underhåll av fjärrvärmenätet ingår kulvertar samt värme- och mätutrustning i undercentralerna.

  Styrelsens viktigaste uppgift är att sköta samfällighetens ekonomi.

  Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter. De ordinarie innehar följande uppdrag:

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör
  • Värmeansvarig
  • Områdesansvarig

  Anläggningsbeslut och stadgar finns i kontoret och kan tas fram genom styrelsen.

  Stämma
  Ordinarie årsstämma ska hållas under mars månad. På årsstämman genomgås samfällighetens utgifter och inkomster för föregånde år liksom budgeten för det aktuella året. Med utgångspunkt i budgeten fastställs det belopp som varje medlem ska debiteras under det aktuella året s.k. debiteringslängd. Styrelsens ekonomiska plan ska godkännas av stämman. Styrelsen ska verkställa de beslut som stämman fattar. I kallelsen som skickas ut till samtliga medlemmar finns information om samfällighetens inkomster, utgifter, balans- och resultaträkning. Även budgetförslag för det aktuella året finns med.

  Valberedningen föreslår de ledamöter som årsstämman sedan beslutar om.

  Motioner
  Motioner behandlas på ordinarie stämma och ska lämnas in senast den sista januari. Motionerna ska vara skriftliga och lämnas till styrelsemedlemmar eller läggs i brevlådan vid Undercentralen Sommarbo.

  Ekonomi
  Samfällighetens samtliga kostnader fördelas på de 228 medlemmarna enligt sektionsindelningen nedan och tas ut kvartalsvis.

  Betalningsdagar (förfallodagar) anges i debiteringslängden och är vanligtvis:
  28 alt 29 februari (Jan – Mar)
  31 maj (Apr – Jun)
  31 augusti (Jul – Sep)
  30 november (Okt – Dec)

  Budgeten är indelad i tre (3) sektioner.

  Sektion 1 omfattar förrådsutrymme, parkeringsplatser, kvartersvägar med parkering och tillfartsvägar, gångstråk och körbara gångvägar, lekplatser och grönytor. Vidare delar av centralantennanläggningen, ytterbelysning, serviceledningar för vatten och avlopp samt dräneringsledningar, sekundärnät för fjärrvärme och byggnader för huvudcentraler samt trafikskyltar. Samtliga medlemmar omfattas av sektion 1.

  Under tre (3) av årets kvartal betalas en genomsnittlig avgift som bestämts på årsstämman enl debiteringslängden. I kvartal 2 (betalningen som sker i maj) regleras värme och vatten enligt individuell förbrukning för närmast föregående år (baserad på mätaravläsning vid årsskiftet) varvid en del medlemmar får betala mer än den fastlagda avgiften, andra mindre.

  Sektion 2 omfattar garagelängorna med innerbelysning och uttag. 129 medlemmar omfattas av sektion 2, dvs. fastigheter på de bilfria gårdarna.

  Sektion 3 omfattar delar av centralantennanläggningen. Samtliga medlemmar omfattas av sektion 3.

  Ägarförhållanden
  Sekundärsystemet inkl. undercentralerna är samfällighetens ansvar. Vattenfall har viss utrustning i undercentralerna som de sköter. I övrigt sköter samfällighetens service själv eller med hjälp av entreprenörer.

  När det gäller dig som fastighetsägare är allt ovanför tillopps- och returventilerna (2 ventiler placerade på rör som kommer upp genom golvet i förråd eller garage) ditt ansvar. Kallvattenrören efter vattenmätaren är också ditt ansvar. Se bild i bilaga 3:4 och 3:5 (se huspärmen)

  Reparationer t.o.m. ventilerna bekostas av samfälligheten. Det är viktigt att kontrollera rörens kondition mellan golv och ventil. Ser rören ut att vara i dålig kondition, ta kontakt med värmeansvarig eller annan styrelsemedlem.

  Vid grävning på tomtmark för lagning av värmeanläggning sker återställning till originalskick vilket inte innefattar trätrallar och liknande.

  En viktig bit för fastighetsägaren är kunskapen om värmeanläggningen i det egna förrådet eller i garaget, hur den fungerar och hur den kontrolleras, framförallt när det gäller tätheten i systemet. Att shuntventilen stänger ordentligt är viktigt annars rinner varmvatten till ingen nytta i retur till undercentralen. Redanventilen i det äldre systemet, som sitter under varmvattenberedaren, bör också kontrolleras regelbundet. Hur detta kontrolleras, se bilaga 4. (se huspärmen)

  Frivillig självavläsning av mätare sker 2 ggr/år ( 31 maj, 30 september). Dessa avläsningar är viktiga för att avgöra mätarens funktionalitet. Både värmeförbrukning och kallvattenförbrukning avläses. Årsavläsningen (31 december) som görs av styrelsemedlem är debiteringsgrundande och ligger till grund för den individuella justeringen, av värme och kallvatten och för garage-el i garagelängorna, som görs i samband med majfaktureringen.

  Gårdvärd
  Varje gård bör ha en gårdsvärd vars uppgifter är:

  • Vara kontaktperson för fastighetsägarna på resp. gård.
  • Informera om och leda gårdsstädningen.
  • Bistå styrelsemedlem med att läsa av mätarna för värme och vatten vid årsskiftet.

  På flertalet gårdar är styrelsemedlem boende på gården även gårdsvärd.

  Har du frågor eller synpunkter om föreningens gemensamma anläggningar såsom snöröjning, trädfällning, trasig gatubelysning, städdagar, lagning av kantsten, asfalt, vägskyltar, sand till sandlådor etc? Kontakta din gårdsvärd eller styrelsen.

  När det gäller hushållsel och sophantering sköter varje fastighetsägare alla kontakter med resp. företag själva.

  Städdagar
  Tallkobbens samfällighetsförening har två gemensamma städdagar under året, en på våren och en på hösten. Tidpunkt bestäms av styrelsen och meddelas senast två (2) veckor innan. Varje gård ansvarar för sin gård med angränsande allmänna ytor. Observera att områdena måste skötas av resp. gård även under tiden mellan städdagarna; gräsklippning, beskärning av buskar, inoljning och reparation av lekutrustning osv. Större åtgärder på gemensamhetsanläggningar utförs på uppdrag av styrelsen.

  Vid önskemål om förändring eller nyanläggning och liknande inom respektive gård kontakta gårdsvärd eller styrelsen.

  Trafik

  Enligt beslut av stämman får bilar inte parkeras inne på gårdarna, endast på- och urlastning är tillåten. Eventuella utryckningsfordon, snöplog, tidningsbud och brevbärare måste kunna komma fram.

  Parkering är tillåten på egen garageuppfart eller på markerade P-platser. P-platserna får inte användas för långtidsparkering av fordon som  husvagnar, släpvagnar eller avställda bilar. P-platserna är därtill enbart avsedda för boende och besökande i Tallkobben.

  Inom området gäller hastighetsbegränsning (gångfartsområde 7km/tim). Kör försiktigt! Tänk på lekande barn!

  Hushållssopor, grovsopor
  Varje fastighetsägare sköter själv sin sophantering. Hushållssopor hämtas var 14:e dag. Information om vilken dag hämtning sker är utsänd från Södertörns Renhållningsverk (SRV) till varje fastighetsägare. Grovsopor, trädgårdsavfall och annat avfall ska lämnas till miljöstationen i Jordbro Industriområde

  (Rörvägen 23), telefon Kundtjänst 0200-264600

  Se mer information på SRVs hemsida

  www.srvatervinning.se

  Trädpolicy (uppdaterad 2023)

  Från hösten 2003 är kommunens policy att trädfällning på samfällighetens mark bekostas av samfälligheten. Trädfällning på den egna tomten bekostas av fastighetsägaren själv. Vid trädfällning på gemensam mark förvaltad av föreningen, skall man kontakta styrelsen. Sjuka och skadade träd samt träd som medför en olägenhet för gemensamhetsanläggning(ar), tas bort för att undvika skada och bekostas av samfällighetens gemensamma medel, efter beslut av styrelsen.

  När det gäller träd som inte är sjuka och/eller skadade på gemensam mark, men anses verka menligt för fastighetsägarna, ska önskemål om borttagning begäras hos styrelsen av berörda fastighetsägare. Det räcker att ett flertal fastighetsägare i trädets närhet är av uppfattningen att trädet kan orsaka skada. Fällningen görs av en behörig person/firma genom styrelsens försorg. Borttagning godkänns endast om trädet/träden och/eller kan konstateras vara sjukt/skadat eller kan åstadkomma skada.

  Träd som har en höjd, som överskrider avståndet till närmaste fastighet med en och en halv gång, kan betraktas som att utgöra en skaderisk för närstående fastighet(er) efter bedömning av en kvalificerad yrkesman.

  Buskar och träd utanför tomtgräns
  Tänk på att ansa buskar och träd så att de inte växer utanför tomtgräns och därmed hindrar framkomlighet för t ex snöröjning och sopbil. Beskär buskar och träd som kan skymma trafiken vid utfarter. ( Mer inf.)

  Hundar och katter

  • Det är hund- eller kattägarens skyldighet att hålla djuren på ett sådant sätt att de inte stör omgivningen.
  • Hundägare är alltid skyldig att hålla hunden under sådan uppsikt att den inte skrämmer, ofredar eller skadar andra djur eller människor. Hunden får inte förorena på gräsmattor och/eller gångvägar. Plocka upp, knyt till och ta hem plastpåsen eller kasta den i hundlatrinkorg.
  • Katter ska hållas under sådan uppsikt att de inte förorenar i sandlådor och/eller i grannars rabatter.
  • Visa hänsyn mot människor som är allergiska mot pälsdjur.

  Tips och råd vid reparation och underhåll av husen
  Originalfärgen på våra hus heter Pika-Teho; en matt, oljehaltig akrylatfärg. Färgen tillverkas i Finland och kan köpas via I G TeknikDok, Ingemar Gustafson, se Ingemars egen informationstext.

  Ett annat alternativ är att använda annan likvärdig akrylatfärg.

  Har du problem med varmvatten/värme – se bilaga 6 och 6:1. värmesidan.

  Har du dålig TV-bild, kontrollera först om grannen har samma problem. Om ja, kontakta Ring COM HEM kundtjänst 0771-55 00 00.

  Köksfläkt; När det är dags att byta din köksfläkt kan du inte köpa en vanlig fläkt för villa eller lägenhet utan det måste vara en fläkt som är anpassad för enfamiljshus med centralfläkt (mekanisk frånluftsventilation, alliansfläkt). Fläkten ska nämligen kopplas ihop med centralfläkten på taket och kommer att styra hela husets ventilation från köksfläktens manöverpanel. Man får inte montera en vanlig villafläkt eftersom takfläkten då inte få någon styrning och då blir bara köket ventilerat och inte resten av huset. Det kan leda till fukt- och mögelproblem. I G TeknikDok kan vara behjälplig även på detta område

  Takfläkten; Vi rekommenderar att man tittar på typ skylten på fläktmotorn då de förekommer flera varianter. Fläkt systemet heter SV-8. Motorn E 250-4/60 troligtvis.

  Företaget som säljer fläkten heter:
  Skänninge Ventilation AB
  Box 56
  596 00 Skänninge
  Tel: 0142 – 419 44

  Anläggningsbeslut

  Föreningen har fyra gällande anläggningsbeslut. Tillsammans med föreningens stadgar och lagstiftning styr dessa hur föreningen ska förvaltas.

  Anläggningsbeslut 1978-09-28
  Anläggningsbeslut 1982-02-11
  Anläggningsbeslut 1989-04-06
  Anläggningsbeslut 2023-07-05
  Aktbilaga KA (Karta) (2023)