Värme

 • Fjärrvärmeanläggningen
  Vattenfall försörjer oss med hetvatten i sitt primärsystem. Det fördelas till de två undercentralerna på respektive Mjölnartäppan och på Sommarbo och försörjer således hela Tallkobbens samfällighet. I undercentralerna finns värmeväxlare, expansionskärl och pumpar. Vårt system kallas sekundärsystem och fördelar i sin tur värmevatten till resp. hus genom tillopps- och returledningar. Värmevattnet från sekundärsystemet ger oss värme i elementen och varmvatten i kranarna. Vattnet går sedan i retur till undercentralen.
  Till varje hus ska tilloppsvattnet ligga på ca 65° C och returvattnet på ca 45° C. Kan vi hålla en differens på ca 20-25° C mellan tillopp och retur har vi ett bevis på att vi drar nytta av värmen. Är däremot skillnaden mycket mindre är anläggningen inte trimmad. Man ”eldar för kråkorna”.

  Läcksökning
  Ibland drabbas vi av läckor i systemet, både i hus och i markrör. När läcksökning behöver göras kommer värmevattnet att stängas av. Styrelsen delar ut ett meddelande till berörda fastighetsägare. I meddelandet finns uppgift om tid och om vilka åtgärder fastighetsägarna ska vidta, t ex stänga av tillopps- och returventilerna till fjärrvärmen samt cirkulationspump. Detta är mycket viktigt eftersom cirkulation i vattenledningarna ger brus som stör läcksökningen.

  Gällande gamla anläggningen : Att shuntventilen stänger ordentligt är viktigt annars rinner varmvatten till ingen nytta i retur till undercentralen. Redanventilen, som sitter under varmvattenberedaren, bör också kontrolleras regelbundet. Se: Presentation av värmesystemet

  Den nya anläggningen Cetetherm Mini AL57/IS
  Anläggningen (Se:Presentation av Cetetherm Mini AL57/IS) skall aldrig stängas av en längre tid ,för att man skall slippa legionella i tappvatten och att pumpen inte ska gå sönder. Man skall alltid ha mellan 1–1,5bars systemtryck. Om man får fylla på för ofta ( mer än 1 gång i veckan, troligen läcka i fastigheten) eller om man inte får någon värme eller varmvatten är det något fel i systemet. Kolla om grannen har samma problem. Om inte ! Titta i drift och skötsel instruktioner / Felsökningsschema. Om man luftar elementen kommer trycket att sjunka och det måste kompenseras i värmeväxlaren.

  Kontakta dit styrelsen eller värmeansvarig i styrelsen om du inte löser problemet.

  Motionera: Temperaturregulatorn ( 8 ) för varmvatten skruva i botten och till toppen ett par gånger per år. Vrid alltid tillbaks den och ställ den mellan 2 och 3 efter detta.

  Försök alltid att ha Pumpen på ( läge 1 ) och Potentiometern på lägsta läge ( – ) för lägsta driftkostnad. Om det inte blir varmt t.ex. vintertid i övervåningen vrid pumpen till läge 2 eller 3.

  Värmemätare 10EVL
  Från och med 2001 har samtliga fastigheter nya värmemätare. Detta innebär bättre översikt av den egna förbrukningen. 10EVL är en komplex övervakare o hjälpreda. Du kan dag för dag eller månad för månad följa upp din förbrukning av hetvatten och MWh, med minne 15 månader tillbaka, och därmed se en hel årscykel förbrukning. Se bilaga 3:1 och 5. (se gårdspärmen)

  Exempel på reglering av värmekostnad
  Om den preliminära värmedebiteringen är 10 968 kr/år vilket ger 2742 kr/kvartal. Aktuella siffror finns i Budget för Sektion 1 i kallelsen till innevarande årsstämman.

  Vid årsskiftet avläses fastighetsägarens värmemätare av styrelsen. Den visar t ex en årsförbrukning på 15,2 MWh. Med en kostnad på t ex 786 kr per MWh och en fast avgift på 2000 kr per år, som alla betalar, blir kostnaden för fastighetsägaren 15,2×786+2000=13947 kr. Från det beloppet ska dras den preliminära debiteringen: 13 947– 10968=2979 kr. Fastighetsägaren ska alltså betala 2979 kr utöver normal debitering för värme. Debitering av värme i maj: 2742 (preliminär kvartalsavgift)+2979(reglering)=5721 kr. Om förbrukningen blir lägre än den preliminära debitering minskas kostnaden i maj.

  Vid fel på värmeanläggningen kontakta:

  Läs felsökningsdiagrammet.

  1. Styrelsemedlem (se styrelsen)
  2. Värmeansvarige (se styrelsen)
  3. Jourkontrakt Ösmo Rör gäller värme, vatten och avlopp ej kontors tid.

  Förbruknings mallar (Excel, nedladdning)

  Presentation av värmesystemet (Adobe PDF)

  Presentation av Cetetherm Mini AL57/IS (Adobe PDF)