Styrelsen/Övr förtroendevalda

  • Föreningens förtroendevalda väljs av medlemmarna på årsstämman i mars månad.

    Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och fem suppleanter. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

    För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse en extern och en intern revisor samt två suppleanter.

    Valberedningen består av tre ledamöter och tre suppleanter. Stämman utser ordförande bland valberedningens ledamöter.